...
Xót xa Trương Phi Hùng
...
Bạn Đường Sương Gió Trương Phi Hùng
...
Đem Bán Chữ Tình Trương Phi Hùng
...
Đời Nghèo Trương Phi Hùng
...
Đời Phòng Trọ Trương Phi Hùng
...
Tình Yêu Màu Đen Bạc Trương Phi Hùng
...
Tiền Trong Kiếp Đời Trương Phi Hùng
...
Tiền Chính Là Tiên Trương Phi Hùng
...
Đồng Tiền Ngả Nghiêng Trương Phi Hùng
...
Đồng Tiền Nghịch Cảnh Trương Phi Hùng
...
Đêm Buồn Phòng Trọ Trương Phi Hùng
...
Kiếp Đời Nghèo Trương Phi Hùng
...
Tham Sang Phụ Khó Trương Phi Hùng
...
Nha Trang Ngày Về Trương Phi Hùng
...
Thu Hát Cho Người Trương Phi Hùng