...
Chờ Đông Vũ Hoàng
...
Tiễn Đưa Vũ Hoàng
...
Suy Tư Một Mình Vũ Hoàng
...
Có Lẽ Nào Vũ Hoàng
...
...
Ta Đã Lạc Mất Nhau Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Phượng Buồn Lối Xưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
Hương Tình Xa Vũ Hoàng
...
...
Hoài Cảm Vũ Hoàng
...
Giàu Nghèo Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...
Biết Nói Gì Đây Thạch Thảo - Vũ Hoàng
...
...