...
...
Nhớ Quê Từ Như Tài
...
Ngọn Lửa Cao Nguyên Từ Như Tài
...
Neo Đậu Bến Quê Từ Như Tài
...
Nắng Ấm Quê Hương Từ Như Tài
...
...
Lời Hẹn Tình Quê Từ Như Tài
...
Em Đi Chùa Hương Từ Như Tài
...
Hạ Long Biển Nhớ Từ Như Tài
...
Giận Mà Thương Từ Như Tài
...
Về Làng Môi Em Nhé Từ Như Tài
...
Còn Duyên Từ Như Tài
...
Cò Ơi Từ Như Tài
...
Chị Tôi Từ Như Tài
...