...
Hờn trách con đò Dương Chấn Huy
...
Gọi đò Dương Chấn Huy
...
Em có hiểu lòng anh Dương Chấn Huy
...
Đêm trăng tình yêu Dương Chấn Huy
...
Anh chàng đẹp trai Dương Chấn Huy