...
That MM (Mashup That XX) Yanbi - JC Hưng
...
Đến Khi Nào Yanbi - JC Hưng
...
Ai cũng cần có Tết Nhiều Ca Sĩ - JC Hưng
...
Phút giáng sinh Phúc Bồ - JC Hưng
...
...
Chảnh LK - Andree
...
Hối Tiếc JC Hưng