...
Phật Pháp Cao Siêu Tô Tài Năng - Thích Trung Đạt
...
Lạy Phật Con Đã Sai Thích Trung Đạt