...
Lk Bạc Trắng Lửa Hồng - Anh Hãy Về Đi Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
...
Lk Ngày Xưa Anh Nói - Bội Bạc Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
...
Đừng Nhắc Chuyện Lòng Mỹ Hạnh Bolero
...
Lk Cho Vừa Lòng Em - Ngày Buồn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
...
Hoa Trinh Nữ Mỹ Hạnh Bolero
...
Chiều Cuối Tuần Mỹ Hạnh Bolero
...
Hoa Tím Người Xưa Mỹ Hạnh Bolero
...
Trộm Nhìn Nhau Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
...
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Mỹ Hạnh Bolero
...
Lk Thuyền Xa Bến Đỗ - Trả Lại Em Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
...
Ngại Ngùng Mỹ Hạnh Bolero
...
Nếu Anh Đừng Hẹn Mỹ Hạnh Bolero - Khánh Huy
...
Xin Trả Lại Thời Gian Mỹ Hạnh Bolero
...
Ngày Đá Đơm Bông Mỹ Hạnh Bolero
...
Màu Hoa Bí Mỹ Hạnh Bolero