...
Tình thắm duyên quê Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Ngẩu hứng lý ngựa ô Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Lòng mẹ Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Em đi trên cỏ non Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Cô Tấm ngày nay Thanh Hà - Thanh Hằng
...
Tại Sao Là Không Thanh Hà - Don Hồ
...