...
...
...
...
Giờ Dịu Êm Isaac Thái
...
...
Đến Với Ngài Isaac Thái
...
Đêm Yên Lặng Isaac Thái
...
...
...
...
...
Chúa Đến Vì Con Isaac Thái
...
Chúa Biết Tên Con Isaac Thái
...
...