...
Tình bạc trắng Thiên Bảo
...
Nhớ bà xã Thiên Bảo