...
...
...
Về Đâu Isaac Thái
...
...
Thi Thiên 121 Isaac Thái
...
Việt Nam Cố Lên Nhiều Ca Sĩ - Isaac Thái
...
Mình Lo Việc Chúa Nguyễn Hoàng Nam - Isaac Thái
...
Ơn Chúa Không Quên Nhiều ca sĩ
...
Tìm Về Nhà Cha Isaac Thái
...
...
Vua Chí Ái Isaac Thái
...
Tết Này Con Về Isaac Thái
...
Như Ngài Đã Hứa Isaac Thái
...
Xuân Đã Về Isaac Thái
...