...
Anh Không Xứng Đáng Cao Tùng Anh - Hoàng Anh Vũ
...
Alo Anh Có Khỏe Không Cao Tùng Anh - Linh Na
...
Dù Ngày Mai Cách Xa Cao Tùng Anh - Trương Khánh Hải
...
...
...
...
...
...
Hai Ta Sẽ Một Nhà Cao Tùng Anh
...
Gió Mùa Về Cao Tùng Anh
...
...
Nghèo Như Tôi Lưu Quốc Bảo - Cao Tùng Anh
...
Người Đổi Thay Cao Tùng Anh
...
Phía Sau Tờ Đô La Cao Tùng Anh
...