...
Uống Cho Say Remix Bằng Cường
...
Yêu Trong Kỷ Niệm Bằng Cường
...
Yêu Em Thôi Bằng Cường - Mắt Ngọc
...
Khi Anh Gap Em Bằng Cường - Quang Hà
...
Lòng Đau Tình Phai Bằng Cường - Thái Lan Viên
...
Thuộc Về Em Bằng Cường
...
Em Mong Mưa Thật Lâu Bằng Cường - Kim Lê Quyên
...
Người Ta Thường Nói Bằng Cường - Đinh Việt Quang
...
Vì Anh Vì Em Bằng Cường
...
Trăng Khóc Bằng Cường
...
Tình Đã Ngủ Say Bằng Cường
...
Thật Tiếc Bằng Cường
...
Thật Hay Mơ Bằng Cường
...
Sợ Tình Yêu Bằng Cường
...
Nhớ Thật Nhiều Bằng Cường