...
...
Lỡ Yêu Garrick - UMIE
...
Khi Mùa Lúa Chín Garrick - Phay