...
...
Hát Ru Hiền Thục
...
Muôn Trùng Biển Ơi Hiền Thục
...
Bảy Ngày Đợi Mong Hiền Thục
...
Khúc Hát Chim Trời Hiền Thục
...