...
Vọng Cổ Lòng Dạ Đàn Bà Đào Vũ Thanh - Lê Sang
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Miền Trung Ơi Lê Sang
...
Nhạt Nắng Lê Sang
...