...
...
Lý quạ kêu Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Bọt biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
...
Hát nữa đi em Dương Đình Trí - Thanh Ngân