...
Trăng Tròn Tháng 4 Thi Phượng
...
Trăng Huyền Thoại Nhật Lệ Thi Phượng - Triệu Đình Minh
...
Tội Tình Quang Đại - Thi Phượng
...
Tình Huế Thi Phượng
...
Tình Em Vỹ Dạ Thi Phượng
...
Tình Chàng Ý Thiếp Kim Tiểu Long - Thi Phượng
...
...
Thương Về Miền Trung Quang Đại - Thi Phượng
...
...
Thành Tâm Sám Hối Thi Phượng
...
...
Tết Là Tết Tuấn Anh - Thi Phượng
...
Sóng Hương Giang Thi Phượng
...
Quảng Bình Trong Câu Hát Thanh Phương - Thi Phượng
...