...
Chút Kỷ Niệm Buồn Châu Ngọc Linh
...
Tình Đẹp Quê Hương Chế Thanh - Châu Ngọc Linh
...
Tình Thắm Duyên Quê Nhiều ca sĩ
...
Hồn Quê Châu Ngọc Linh
...
Bài Ca Kỉ Niệm Lưu Chí Vỹ - Châu Ngọc Linh