...
Thuyền Về Bến Xưa Lưu Ánh Loan - Giang Trường
...
Thương Nhớ Mẹ Già Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Tâm Sự Nàng Xuân Lưu Ánh Loan - Đặng Trí Trung
...
Thì Thầm Mùa Xuân Lưu Ánh Loan - Trần Xuân
...
...
Thoáng Giấc Mơ Qua Lưu Ánh Loan - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
...
...
Thành Phố Buồn Lưu Ánh Loan
...
...
Tâm Sự Nàng Xuân Lưu Ánh Loan
...
Thương Nhớ Mẹ Già Lưu Ánh Loan
...
Sầu Trên Lối Mưa Trường Sơn - Lưu Ánh Loan
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
...
Rừng Chưa Thay Lá Lưu Ánh Loan
...
Ru Nửa Vầng Trăng Lưu Ánh Loan