...
Huế Đêm Trăng Long Nhật
...
Hoa nở về đêm Lưu Nhật Hào - Long Nhật
...
...
...
Chiều Sân Ga Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
...
Bài Ca Tết Cho Em. Long Nhật
...
Mộng Chiều Xuân. Long Nhật
...
...
Mùa Xuân Bên Nhau Long Nhật - Vương Bảo Tuấn
...
...
...
...
...
...