...
...
Mưa Nửa Đêm Long Nhật
...
Ngày Buồn Long Nhật
...
Ai Khổ Vì Ai Long Nhật
...
...
Hồi Tưởng Long Nhật - Lâm Trí Hải
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Tình là sợi tơ Long Nhật