...
...
...
Mưa miền Tây Mạnh Linh
...
Miền Tây quê tôi Mạnh Linh
...
Lạy Phật Quan Âm Thạch Thảo - Mạnh Linh