...
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi
...
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi
...
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
...
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Em hãy về đi Lê Sang - Lâm Bảo Phi
...
Chỉ Có Bạn Bè Thôi Nhiều ca sĩ
...
Lk Nghèo Nhiều ca sĩ
...
...
...
Miền trung mùa mưa lũ Lê Sang - Ngô Quốc Linh
...
...