...
Số Nghèo Remix Châu Khải Phong
...
Lời Chúc Không Thật Remix Châu Khải Phong
...
Lỗi Tại Anh Remix 2012 Châu Khải Phong
...
Hối Tiếc Muộn Màng Châu Khải Phong
...
Em Đã Đến Châu Khải Phong
...
...
Em Là Niềm Đau Châu Khải Phong
...
Anh Xin Lỗi Em Châu Khải Phong
...
...
Đừng Lo Cho Anh Châu Khải Phong
...
Kết Thúc Không Vui Châu Khải Phong
...
Khoảng Cách Đôi Ta Châu Khải Phong
...
Hy Sinh Tất Cả Vì Em Remix Châu Khải Phong
...
...
Tình Thôi Xót Xa Remix Châu Khải Phong