...
...
...
Nếu Xuân Này Vắng Anh Ân Thiên Vỹ
...
...
Tôi Chưa Có Mùa Xuân Ân Thiên Vỹ
...
Xuân Trên Đất Khách Ân Thiên Vỹ
...
Hai Đứa Mình Nghèo Khang Lê - Lý Diệu Linh
...
Thuyền Về Bến Xưa Đoàn Minh - Lý Diệu Linh
...
Hồi Tưởng Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Thương Về Miền Trung Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Tình Tri Kỷ Khưu Huy Vũ - Ân Thiên Vỹ
...
Sao đổi ngôi Lý Diệu Linh - Chế Khanh
...
Tình yêu cách trở Lưu Chí Vỹ - Lý Diệu Linh
...
Dù Anh Nghèo Hồ Quang Lộc - Lý Diệu Linh
...
Câu Hỏi Sau Cùng Lý Diệu Linh