...
Trách Ai Vô Tình Tô Huân Vũ
...
Trả Lại Em Tô Huân Vũ
...
Tội Tình Tô Huân Vũ
...
...
...
Thưở Ấy Có Em Tô Huân Vũ
...
Sông Quê Tô Huân Vũ
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Tô Huân Vũ
...
...
Ngày Sau Sẽ Ra Sao Tô Huân Vũ
...
Ngày Buồn Tô Huân Vũ
...
Màu Hoa Bí Tô Huân Vũ
...
Lời Con Xin Chúa Tô Huân Vũ
...
...
Kiếp Đam Mê Tô Huân Vũ