...
Hãy quên anh Lý Chí Vinh
...
...
Buồn tả tơi Lý Chí Vinh