...
...
...
Hỏi Thăm Nhau Tường Quân
...
...
Dường Như Tường Quân
...
...
...
...
Hãy Quên Anh Và Xa Anh Đinh Kiến Phong - Tường Quân
...
...
Chờ Một Mùa Đông Tường Quân - Thiện Ngôn
...
...
Thất Tình. Tường Quân
...
Thất Tình Tường Quân
...
Để anh phía sau em Tường Quân