...
Nhật Ký Đời Tôi Quỳnh Như
...
...
Ngọn Trúc Đào Quỳnh Như
...
Ngại Ngùng Quỳnh Như
...
Nếu Hai Đứa Mình Quỳnh Như
...
Mùa Xuân Xa Quê Quỳnh Như
...
...
Mùa Xuân Của Mẹ Quỳnh Như
...
Mưa Rừng Quỳnh Như
...
Mùa Mưa Đi Qua Quỳnh Như
...
Lưu Bút Ngày Xanh Quỳnh Như
...
Kỷ Niệm Nào Buồn Tùng Anh - Quỳnh Như
...
...
...
Hoa Trinh Nữ Quỳnh Như