...
Bạc Trắng Lửa Hồng Khánh Duy - Nhã Ca
...
Ai Cho Tôi Tình Yêu Khánh Duy - Nhã Ca
...
Tấm ảnh không hồn Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Người ngoài phố Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Đêm lạnh chùa hoang Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Cho vừa lòng em Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Bạc trắng lửa hồng Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Xóm đêm Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Thương hoài ngàn năm Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Sầu lẻ bóng Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Lời đắng cho cuộc tình Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Nửa hồn thương đau Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Nỗi buồn gác trọ Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Nhớ người yêu Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Ngày vui qua mau Nhã Ca - Vũ Tuấn