...
Khơi Tâm Tư Lý Thu Thảo
...
...
Chiều Sân Ga Lý Thu Thảo
...
...
...
Gác Nhỏ Đêm Xuân Lý Thu Thảo
...
Hạ Buồn Lý Thu Thảo
...
...
Kiếp Cầm Ca Lý Thu Thảo
...
Nửa Đêm Ngoài Phố Lý Thu Thảo
...
Qua Cơn Mê Lý Thu Thảo
...
...
Bài Ca Tết Cho Em Lý Thu Thảo
...
Cơn Gió Thoảng Lý Thu Thảo
...
Dáng Thu Lý Thu Thảo