...
...
Ngày Xa Anh Mỹ Linh
...
...
Mưa Hát Mỹ Linh
...
Mùa Đông Mỹ Linh
...
...
...
...
...
...
Có Thấy Tôi Tuổi 15 Mỹ Linh - Anna Trương
...
Chờ Đợi Mỹ Linh
...
Bài Ca Tự Do Mỹ Linh - Hà Lê
...
...
Hương Ngọc Lan Mỹ Linh