...
Nhớ Đêm Giã Bạn Trọng Tấn
...
Mùa Xuân Quan Họ Trọng Tấn
...
...
...
Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh Trọng Tấn - Anh Thơ
...
Rặng Trâm Bầu Trọng Tấn
...
...
...
Đường Bốn Mùa Xuân Trọng Tấn - Anh Thơ