...
Phượng Hồng Nên Đôi Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
...
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Người Đã Như Mơ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Mùa Xuân Xa Quê Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
Mùa Xuân Đầu Tiên Lê Sang - Kim Chi
...
Phải Duyên Hay Nợ Lê Sang - Kim Chi
...
Nhớ Đêm Giã Bạn Lê Sang - Kim Chi
...
Người Tình Ơi Mơ Gì Khưu Huy Vũ - Lê Như
...
...
...
Thiên Duyên Tiền Định Lê Như - Dũng Nhí