...
...
Và Thế Là 2 PD Seven
...
Người Dưng Sĩ Thanh - PD Seven