...
Dung hon thua Remix Phạm Trưởng
...
Nhạt Phai Phạm Trưởng
...
Sai Lầm Phạm Trưởng
...
Phải Làm Sao Phạm Trưởng
...
Đừng Hơn Thua Phạm Trưởng
...
Thuyền Không Bến Phạm Trưởng
...
...
...
Nonstop Đắng Môi solo Phạm Trưởng
...
...
LK Pham trưởng Vol 4 Phạm Trưởng
...
Không Liên Quan (Remix) Phạm Trưởng
...
Chỉ Một Đêm Thôi Sao Phạm Trưởng
...
Còn Đây Lời Hứa Phạm Trưởng
...