...
...
Người Chồng Xa Xứ Thiên Hương - Minh Luân
...
Nhật Thực Minh Luân
...
...
Như Đã Dấu Yêu Thiên Hương - Minh Luân
...
Nội Tôi Minh Luân
...
Sao Út Nỡ Vội Lấy Chồng Thiên Hương - Minh Luân
...
Sông Quê Thiên Hương - Minh Luân
...
Thiên Duyên Tiền Định Hà Phương - Minh Luân
...
Thuở Ban Đầu Minh Luân
...
Thuyền Xa Bến Đỗ Thiên Hương - Minh Luân
...
...
Tình Xuân Minh Luân
...
Tội Tình Minh Luân
...
Túy Ca Minh Luân