...
Hờn Trách Con Đò Hoàng Minh Thắng
...
Hoa Sứ Nhà Nàng Hoàng Minh Thắng
...
Giọt Lệ Đài Trang Hoàng Minh Thắng
...
Giã Từ Hoàng Minh Thắng
...
Gãy Đôi Cung Đàn Hoàng Minh Thắng
...
Gặp Lại Cố Nhân Hoàng Minh Thắng
...
Em Về Với Người Hoàng Minh Thắng
...
Em Quên Điệu Lý Tình Quê Hoàng Minh Thắng
...
...
Đôi Mắt Người Xưa Hoàng Minh Thắng
...
Điệu Buồn Trên Sông Hoàng Minh Thắng
...
Điệu Buồn Đêm Trăng Hoàng Minh Thắng
...
Đêm Tạ Từ Hoàng Minh Thắng
...
Cô Hàng Xóm Hoàng Minh Thắng
...
Chuyện Tình Không Dĩ Vãng Hoàng Minh Thắng