...
Đẹp Mối Duyên Quê Nhiều ca sĩ
...
Ghen Chồng Lê Sang - Lê Như
...
Chung Vầng Trăng Đợi Lê Sang - Lê Như