...
Đôi mắt người xưa Lương Quốc Thiên
...
...
Thành Phố Buồn Lương Quốc Thiên
...
Sầu Tím Thiệp Hồng Dạ Lý Hương - Lương Quốc Thiên
...
Người Phu Kéo Mo Cau Lương Quốc Thiên
...
Gõ Cửa Trái Tim Dạ Lý Hương - Lương Quốc Thiên
...
Chiều Cuối Tuần Lương Quốc Thiên