...
Một Mình Thôi Vũ Tuấn
...
...
...
...
...
...
...
Tấm ảnh không hồn Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Chờ em bến đò Vũ Tuấn
...
Người ngoài phố Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Đêm lạnh chùa hoang Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Cho vừa lòng em Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
Bạc trắng lửa hồng Nhã Ca - Vũ Tuấn
...
...
Lẻ bóng Vũ Tuấn