...
Cầu tre kỷ niệm Lê Sang - Lâm Trí Hải
...
LK Dấu chân kỷ niệm Nhiều Ca Sĩ - Lê Sang
...
...
...
...
...
Tơ Hồng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Bằng Lòng Đi Em Lê Sang - Lưu Ánh Loan
...
Chưa Vơi Câu Hò Chế Thanh - Lê Sang
...
Ví Dầu Qua Cầu Đạp Xe Lê Sang - Giáng Tiên
...
...
Dấu Chân Kỷ Niệm (New Ver.) Lê Sang - Giáng Tiên
...
LK Xác Pháo Nhà Ai (New Ver.) Lê Sang - Hồng Quyên
...
Lần Đầu Lần Cuối Randy - Lê Sang
...
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang