...
Anh còn nợ em Khánh Du
...
Hạ hồng Lam Trường - Khánh Du
...
...
Chiều Xuân Khánh Du
...
Du ca Khánh Du
...
...
...
...