MC 12 - OZ
Tiểu Hành Tinh MC 12 - Jenny
Thuốc (Beat) Koo - MC 12
Thuốc Koo - MC 12
Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12