...
Đông Lại Về Rồi, Em Charles Huỳnh
...
...
...
Lonely Charles Huỳnh
...
Nhà Là Nơi Charles Huỳnh
...
Rồi Cũng Đến Charles Huỳnh
...
...
Tam Giác, Vuông, Tròn Charles Huỳnh
...
...
Tiền Charles Huỳnh
...
Trầm Cảm (Depression) Charles Huỳnh
...
Xanh Charles Huỳnh
...