...
Mùa Mưa Đi Qua Hoàng Lê
...
Hỏi Nàng Xuân Hoàng Lê
...
Hoa Khế Hoàng Lê
...
Hai Mùa Noel Hoàng Lê
...
...
...
Đôi Ngả Chia Ly Hoàng Lê
...
...
Đêm Tóc Rối Hoàng Lê - vân My
...
...
...