...
Mùa Xuân Đầu Tiên Như Phượng
...
Ai khổ Vì Ai Như Phượng
...
Câu Chuyện Đầu Năm Như Phượng
...
Em Vẫn Mong Chờ Anh Như Phượng
...
...
Xuân Đẹp Làm Sao Như Phượng
...
Khóc Thầm Như Phượng