...
...
Trái tim còn đau Duy Mạnh
...
...
Ta Đâu Có Say Duy Mạnh
...
Kiếp Đỏ Đen Duy Mạnh
...
Trái tim khóc Duy Mạnh
...
...
Ta Đâu Có Say Duy Mạnh
...
...
...
...