...
Lý ngựa ô Huế Hữu Thọ
...
Lý kéo đờn Hữu Thọ
...
Lý dâng bông Hữu Thọ
...
Lý con sáo Bến Tre Trung Hậu - Hữu Thọ
...
Lý chim quyên Trung Hậu - Hữu Thọ
...
Lý bập Bòn Boon Trung Hậu - Hữu Thọ
...
Lý bằng răng Trung Hậu - Hữu Thọ
...
...
Lạy Phật quan âm Hữu Thọ
...
Hồn quê Hữu Thọ
...
Hoa sứ nhà nàng Hữu Thọ
...
...
Dâng y cà sa Hữu Thọ
...
...